ANG LAWIN

Doon sa malayong kagubatan

Naninirahan ang mga lawin

Malayo sa anomang bagyo ng buhay

Payapa silang nahihimlay

CHORUS

Ako ay lilipad na katulad ng lawin

Aking lilisanin lahat ng suliranin

Pagkat ang aking lakas ay nagmula sa Diyos

May kapayapaan sa gitna ng unos

Kung dumating man ang bagyo ng buhay

Ay may kanlungan

Sa piling ng Diyos na ating Patnubay

May kapayapaan

Hmmmmmm………
Diyos ang Kanlungan

Hmmmmmm……....
may kapayapaan

Ending: 
Sa Diyos may kapayapaan

No comments:

Post a Comment