Purihin ang Pangalan Niya

Walang makakatulad sa ating Panginoon
Pagkat ang pag-ibig Niya sa ati'y dakila at wagas
At ang Kanyang katapatan walang wakas

Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas
Ang pag-ibig ng Diyos ay walang katulad
Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi magwawakas

Partuloy ka naming itataas
Patuloy ka naming ihahayag
Ang pag-ibig mong walang wakas
Patuloy ka naming itataas

No comments:

Post a Comment