Purihin ang Pangalan Niya

Walang makakatulad sa ating Panginoon
Pagkat ang pag-ibig Niya sa ati'y dakila at wagas
At ang Kanyang katapatan walang wakas

Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas
Ang pag-ibig ng Diyos ay walang katulad
Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi magwawakas

Partuloy ka naming itataas
Patuloy ka naming ihahayag
Ang pag-ibig mong walang wakas
Patuloy ka naming itataas

Pupurihin Ka sa awit

Walang hanggang katapatan
Sa buhay ko'y laging Mong laan
Narito dahil sa biyaya Mo
Habang buhay magpupuri sa Iyo

Pupurihin ka sa awit
Itataas ang aking tinig
Itatanghal sa buhay ko'y tanging
Ikaw, O Diyos
Higit pa sa kalangitan
Ang Iyong kaluwalhatian
Kadakilaan Mo'y di mapapantayan

Hesus sa Iyo ang kapurihan
Kaluwalhatian
Ngayon at magpakailanman
Hesus sa Iyo ang karangalan
Kapangyarihan ngayon at magpakailanman 

Pista

Chorus

Pista ng iyong kabutihan
Pista ng iyong katapatan

Pinagdiriwang namin
Nag-iisang Diyos
Aming Manunubos Hesus

Intro
Sa lahat ng panahon
Dapat ipagbunyi
Ikaw lang Panginoon
Ng mga ani

Sayo lang nagmumula
Lahat naming pagpapala
Sayo lang ibibigay
Tanging pagkilala

Bridge
Dulot mo'y katuwiran kagalakan
Kalakasan at kasaganaan
Dulot mo saki'y kaligtasan


Panginoon

Katapatan mo O Diyos
tunay at dakila
Ang pag-ibig Mo'y wagas
at walang kapantay

Sa aking puso
Sa aking buhay
Papuri't pagsambay iaalay
Bukas, noon, ngayon
Magpakailanman
Luwalhatiin Ka

Panginoon
Kay buti mo sa akin
Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin
Aawitan Kita at pupurihin
Panginoon
Kay buti Mo sa akin

O Panginoon

O PANGINOON PINUPURI KITA
AKO'Y NARIRITO UPANG SAMBAHIN KA
MAGPAKAILANMAN ITATAAS KITA
SA AKING BUHAY IKAW ANG DIYOS

AKO'Y NILIKHA SADYANG PARA SAYO
LAHAT SA AKIN IAALAY SAYO
ANG IYONG KALUGURAN
ANG SYANG NAIS KO
MAGING KAGALAKAN SA PUSO MO

O kay gandang pagmasdan

O KAY GANDANG PAGMASDAN
TAYO'Y NAG AAWITAN
PUMAPASOK SA TAHANAN NIYANG
MAY KAGALAKAN
AT DOON AY NAG PUPURI
WALANG HANGGANG KASIYAHAN
SA DIYOS NA NABUBUHAY
MAG PAKAILAN PAMAN

O KAYA GANDANG PAGMASDAN
TAYO'YNAGMAMAHALAN
NANANAHAN SA PAG IBIG NIYANG
SADYANG WAGAS
AT SAMA SAMANG NAGPUPURI
WALANG HANGGANG KASIYAHAN
SA DIYOS NA NABUBUHAY
MAG PAKAILAN PAMAN
Masiglang Umawit

MASIGLANG UMAWIT
SA SALIW AT TUGTUGAN

UMINDAK SUMAYAW
AT TAYO'Y MAGLUNDAGAN

SIYA'Y SAMBAHIN NG BUONG KALAKASAN
ATING ISIGAW ANG KANYANG KABUTIHAN

SA LAHAT NG ORAS
SIYA'Y MAAASAHAN

ANG PAG-IBIG NIYA AY
LAGING MANANAHAN

MGA PUSO NATIN AY PINUPUNO
NG KALIGAYAHAN

KAYA DAPAT IPAGDIWANG
ANG KANYANG KABUTIHAN

Malaya with chords (updated)

 

MALAYA (WITH CHORDS)

UPDATED

intro:
D2X-G-A
D            
Malaya

Malayang

Malayang
              G-A
Malaya
     G                              A                       
  Ang Diyos sa buhay ko'y gumawa
     F#m                      Bm                 
naranasan ang Kanyang himala
                        G                                                      A                         D-D7             
Sa sakit at karamdaman ako'y pinalaya
G                                               A                       
Ang kasalanan at ang kalungkutan
 F#m                     Bm     
ay pinawi Niya ng lubusan
     G                                                             A           
 Kapangyarihan ng Diyos ay aking
          D
Naranasan
G                                  
Malayang sumigaw
            F#m                      Bm   
Malayang sumayaw
   G                                   A   
Malayang lumundag
 D                                  
Malayang lumipad
G                       
Malayang sumigaw
F#m                    Bm   
Malayang sumayaw
      G                                          A                       D    
Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan

Mahal na Mahal Kita Pangonoon


MAHAL NA MAHAL KITA PANGINOON
MAHAL NA MAHAL KITA PANGINOON

KAILAN MA'Y DI KITA IPAGPAPALIT
PAGKAT SA PILING MO'Y LANGIT
MAHAL NA MAHAL KITA PANGINOON

HABANG BUHAY
 PAPUPURIHAN KA
MAGLILINGKOD SA IYO
PAG-IBIG KO SA'YO'Y IAALAY

Maghari Ka

NANUNUMBALIK SA IYONG PAGLINGAP
DINADALANGIN ANG IYONG PAGTANGGAP
HINAHANAP ANG IYONG KATUWIRAN
NIYAYAKAP ANG IYONG KALOOBAN

MAGHARI KA, MAGHARI KA
PANGINOONG HESUS, MAGHARI KA
SA BUHAY KO, SA PUSO KO
PANGINOONG HESUS MAGHARI KA

Magdiwang

Verse
SINONG HIHIGIT SA IYONG KAPANGYARIHAN
SINONG PAPANTAY SA IYONG KADAKILAAN

SA BUHAY KO'Y TUNAY NA NARANASAN
ANG IYONG KATAPATAN

SINONG HIHIGIT SA IYONG KABUTIHAN
PAGPAPALA MO SA AKIN DI KO MABILANG

KAYA'T AKO'Y HINDI MAPIPIGILAN
MAGPURI'T MAGDIWANG

Chorus

LAHAT TAYO'Y MAGDIWANG
SI HESUS AY PAPURIHAN
MAGDIWANG ATIN SIYANG AWITAN

MAGDIWANG ITAAS KANYANG PANGALAN
MAGDIWANG BUONG PUSO'T KALAKASAN

ATIN SYANG ALAYAN
LUWALHATI KAYLANMAN

MAGDIWANG SA SAYAW AT TUGTUGAN
MAGDIWANG SA AWIT AT SIGAWAN
MAGDIWANG PUNO NG KAGALAKAN

MAGDIWANG BUONG PUSO'T KALAKASAN
ATIN SYANG ALAYAN
LUWALHATI KAYLANMAN
Luwalhatiin Ka

 LUWALHATIIN KA

(Musikatha)


Lahat ng papuri ay Sa'yo
Hindi magbabago
Buong puso
Kaluluwa
Ang aming pagsamba

Sa Iyo lamang iaalay
Awit nitong buhay
Pagsuyo at pagmamahal
Sa iyo ibibigay

CHORUS

Luwalhatiin ka
Ngayon at Kailanman
Kadakilaan mo ay walang hanggan
Noon hanggang ngayon
at sa habang panahon
Luwalhatiin ka
Panginoon

Luklukan

KAY GANDA NG IYONG LUKLUKAN
AYAW KO NG LUMISAN

TIBOK NG PUSO MO
DAMA NG BUHAY KO
AKO'Y UHAW SA IYO

SA DAKO NG KABANALAN
AKO AY NAGILALAS

AT AKO AY NAMANGHA
ILOG MO'Y DUMADALOY
HIPUIN MO AKO

KALAKASAN KO'Y IKAW HESUS
PAG-IBIG MO'Y WALANG HANGGAN

PRESENSYA MO'Y KAILANGANG LUBOS
SA AKING
BUHAY AY 
IKAW ANG LAHAT

Kublihan Ko'y Ikaw

KUBLIHAN KO'Y IKAW
PUSO'Y UMAAPAW NG AWIT

NANG NALIGTAS AT
KUNG MAY PANGAMBA SAYO
AY MANANALIG

DIYOS MANANALIG

ANG MAHIHINA'Y
MAYRONG KALAKASAN SAYO
AY MANANALIG

DIYOS MANANALIG

Kayamanan Ko

Chorus

KAYAMANAN KO
SUMAMBA SA
IYONG HARAPAN

KARANGALAN KO
ANG MAPABILANG
SA IYONG KAHARIAN

Verse
PAGKAT IKAW ANG HARI
KATAAS-TAASAN

PAGKAT IKAW
ANG TANGING
MAKAPANGYARIHAN

SADYANG WALANG KATULAD
ANG IYONG KADAKILAAN
PAGKAT IKAW ANG PINAGPIPITAGAN

Bridge
ANG IBIGIN KA
KAMAHALAN
AY AKING KAYAMANAN
KARANGALAN

KAY BUTI BUTI MO PANGINOON

 KAY BUTI BUTI MO PANGINOON


KAY BUTI-BUTI MO, PANGINOON
SA LAHAT NG ORAS, SA BAWAT ARAW
IKA'Y LAGING TAPAT KUNG MAGMAHAL
ANG IYONG KAAWAAN AY MAGPAWALANG HANGGAN

CHORUS

PINUPURI'T SINASAMBA KITA
DAKILANG DIYOS AT PANGINOON
TUNAY NGANG IKA'Y WALANG KATULAD
TUNAY NGANG IKA'Y DI NAGBABAGO
MABUTI ANG DIYOS NA SA AMIN AY NAGMAMAHAL

ENDING

MABUTI ANG DIYOS NA SA AMIN AY NAGMAMAHAL


Kami'y katagpuin

Narito kami nagpapakumbaba
Sumasamba sa iisang Diyos

Hinahanap namin kariktan
ng Iyong mukha
Sumasamo sa Iyong pagkilos

At sa himig na hain
Aming dalangin
kami'y katagpuin

Chorus

Iparanas mo sa amin
ang Iyong kapangyarihan

Ipamalas mo sa amin ang
iyong kaluwalhatian

Hanggang ang aming kaluluwa'y
Mapuspos ng lubusan

At sa aming kalagitna'ay bumaba
ang kalangitan
Dakila ang Iyong ngalan

Kalayaan

VERSE1
KALAYAAN MULA SA SALA
KALAYAAN MULA SA KADILIMAN
KALAYAAN MULA SA GAPOS
KALAYAAN MULA SA PANGIT NA LUMANG BUHAY

BRIDGE
DAHIL SA BIYAYA MO O DIYOS
AT PAG-IBIG MONG  LUBOS-LUBOS
KAPANGYARIHAN MONG WALANG HANGGAN
AT ESPIRITUNG NANANAHAN

CHORUS

AKO’Y MALAYA NANG SASAMBA
MALAYA NANG MAGPUPURI
MALAYA NANG AAWIT
MALAYA NANG SISIGAW
O HALLELUJAH

Kaibigan

Verse
Kung kailangan mo ng kasama
Kung ang puso mo ay nagdurusa
Kailan ma'y 'di ka iiwanan
Kailan ma'y lagi kang sasamahan

Verse
Sa bawat araw Sya'y di nagbabago
Lagi Siyang tapat sa pangako
Sya ang hanap-hanap mong kaibigan
Sa lahat ng oras maaaring malapitan

Chorus

Si Hesus ang tangi kong pag-ibig
Tunay ngang Kaibigan Syang matalik
Sa Kanya kung ika'y mananalig
Tulad mo, tulad ko
Sya'y Kaibigan mo

Bridge
Kaibigan, Kaibigan mo
Sya ay Kaibigan mo

Verse
Sa oras ng ating pangangailangan
Naroon Sya kung iyong tatawagan
At kahit na sa oras ng kahinaan
Sa piling Nya'y mayroon kang kalakasan

Kabanal-banalang Diyos

Verse
KABANAL BANALANG DIYOS
WALANG KATULAD MO
LAHAT NG TUHOD
SA IYO AY LULUHOD

LAHAT NG LABI
MAGSASABING IKAW LAMANG
HESUS ANG PANGINOON

Ikaw lang ang pupurihin

PAGGISING SA UMAGA
AKO'Y MAGSASAYA
DAMA KO AY LIGAYA
SAYO AY MAY SIGLA
SINASAMBA'Y IKAW LANG
SAYONG KABANALAN
ANG IYONG KATAPATAN
AY MAG PAKAILAN MAN

IKAW LANG ANG PUPURIHIN
MUKHA MO'Y HAHANAPIN
YAKAP MO AT PANINGIN
SIGAW NG AKING DAMDAMIN

Ikaw lang

Verse
IKAW LANG ANG PUPURIHIN KO
IKAW LANG ANG IIBIGIN KO

IKAW ANG LANG NASA ISIP  KO
IKAW LANG
IKAW LANG
IKAW LANG

Chorus

WALANG KATULAD MO
NA SA AKI'Y NAKAPAGBAGO
WALANG KAPANTAY
ANG TAPAT NA PAG-IBIG MO

PUSO KONG ITO
INAALAY SAYO

BUHAY KO HESUS GAMITIN MO

Verse
IKAW LANG ANG NASA PUSO KO
IKAW LANG ANG PAG-IBIG KO

IKAW LANG ANG HINAHANAP KO
IKAW LANG
IKAW LANG
IKAW LANG

Ikaw lamang

O DIYOS SA KABUTIHAN MO
AKO'Y NARIRITO
UPANG MAGPURI SA IYO

O DIYOS SA KABANALAN MO
MALULUGOD AKO
BUHAY AY IAALAY KO

IKAW LAMANG ANG ANG NAGTIWALA SA AKIN
O DIYOS DI KITA BIBIGUIN

MAGTATAPAT SA IYO
MAGLILINGKOD AKO
O DIYOS KAY BUTI MO

Ikaw ang tunay na Diyos

 IKAW ANG TUNAY NA DIYOS


PUPURIHIN KA O DIYOS
ANG AMING ALAY AY PAGSAMBA

KALUWALHATIAN
BUONG KARANGALAN
KAPANGYARIHAN MO'Y WALANG KATULAD

IKAW ANG TUNAY NA DIYOS
IKAW AY WALANG KATULAD

IKAW'Y NAG IISA
IKAW LAMANG WALA NG IBA

SAYO ANG AMING AWIT
DINGGIN ANG AMING TINIG

ISISIGAW SA
BUONG MUNDO
KALUWALHATIAN MO

Ikaw ang mahalaga

VERSE
ANG NAIS KO'Y MANATILI SA PILING MO
MAGHAPON AT MAGDAMAG
IKAW ANG HINAHANAP KO

LUMALAPIT AKO SA IYO
NAGPAPAKUMBABA INIIBIG KITA
PINUPURI KA

CHORUS

IKAW ANG MAHALAGA
PUMAPAWI NG UHAW KO
WALA NG HIHIGIT PA
SA PAG-IBIG NA INIALAY MO

IKAW ANG MAHALAGA
SIYANG NAGBIBIGAY
KAGALAKAN KO
WALA NG HIHIGIT PA
SA BUHAY NA INIALAY MO

Ikaw ang kalakasan

IKAW ANG KALAKASAN
SA ORAS NG KAHINAAN
O DIYOS MAGPAKAILANMAN

IKAW ANG SIYANG SANDIGAN KO
MUOG AT SIYANG KUBLIHAN KO
O DIYOS MAGPAKAILANMAN

IKAW LAMANG ANG KAILANGAN
PAG-IBIG MONG WALANG HANGGAN

SAPAT ANG IYONG BIYAYA SA BAWAT SANDALI
IKAW ANG LAHAT SA AKIN

Iba kana

VERSE
ANG UMAWIT AT MAGPURI SAYO
AKING TUGON SA PAG-IBIG MO

LANGIT AT LUPA SAYO'Y SASAMBA
O DIYOS PURIHIN KA
DAKILA KANG TALAGA

CHORUS

IKAW ANG HINAHANAP KO
SA BUHAY KONG ITO
PAG WALA KA AY DI MAKUNTENTO

TUWING SUMASAMBA SAYO
SAGAD-SAGARAN
NA KASIYAHANG
TUNAY NA NADARAMA KO

VERSE
ANG BANAL NA TAHANAN MO
ANG HINAHANAP NG PUSO KO

KALIGAYAHANG DI KAYANG BILHIN
SAYO KO LANG NADAMA
AKO'Y MALAYA NA

Hesus sa Buhay Ko

 HESUS SA BUHAY KO


SA BAWAT UMAGANG KAY GANDA
SIMULANG MAGPURI SA KANYA

ITAAS ANG KAMAY AT UMAWIT NA
SA BAWAT ARAW NA DUMARAAN

PANGINOON IKAW ANG DAHILAN
SA LAHAT NG LIGAYA AT BAWAT NGITI

MULA SA LABI KONG NAGPUPURI
MULA SA LABI KONG NAGPUPURI

Chorus
HESUS SA BUHAY KO
IKAW ANG NAGBIGAY NG KULAY
WALA SA IYONG MAIPAPANTAY

HESUS SA BUHAY KO
IKA'Y KUMILOS AT GUMABAY
WALA SA IYONG MAIPAPANTAY

SALAMAT
SALAMAT SA IYONG GINAWA
SALAMAT SA IYONG GINAWA

Hari ng Kaluwalhatian

Verse 1
SA SIMULA IKAW ANG SALITA
PANGALAN MO'Y
KAMANGHA-MANGHA

SA KALAGITNAAN NG UNOS
KINALMA MO ANG MGA ALON
AT KAPAYAPAAN MO ANG DUMALOY

Chorus 1

IKAW
ANG HARI NG MGA HARI
NG KALUWALHATIAN
DIYOS NA MAKAPANGYARIHAN

LAHAT NG MGA LAHI
AT MGA LABI
SILA'Y MAGSASABING
IKAW ANG HARI NG
KALUWALHATIAN

Verse 2
SIYA'Y NAGMULA
SA WALANG HANGGANG AMA
KAHARIAN NIYA'Y
WALANG WAKAS

Bridge
INALAY ANG BUHAY MO
SA KRUS IKAW AY PINAKO
NGUNIT KAMATAYAN
AY NABIGO

Chorus 2

IKAW ANG HARI NG
 HARI NG KALUWALHATIAN
PANGALAN MO'Y TANYAG
AT MAKAPANGYARIHAN

LAHAT NG IMGA LIKHA AT IYONG GAWA
SILA'Y MAGSASABING
IKAW ANG HARI NG
KALUWALHATIAN

Harana sa Hari

Verse
WALANG HANGGANAN
HINDI MAGBABAGO
KAYLANPAMAN

SA HABANG PANAHON
ANG IYONG SALITA
PANGINOON

MGA HALAMAN AY NATUTUYO
LANGIT AT LUPA
AY MAGLALAHO

NGUNIT TAPAT LAHAT
ANG SINABI MO

Chorus

KARAMDAMAN KO
AY MAPAPAWI
SULIRANIN KO
AY MAGAGAPI

KALAYAAN
MARARANASAN KO
DAHIL SINABI KO

KASALANAN KO
PATATAWARIN
PANALANGIN KO
AY DIRINGGIN

ANG PAGTITIWALA KOY
SAYO DAHIL SINABI MO
DAHIL SINABI MO

Bridge
KASALANAN AY PATAWARIN
AT DALANGIN
DIRINGGIN

PUSO AY MAGTITIWALA
SA SINABI MO

Diyos ng kabutihan

INTRO
PAWANG KABUTIHAN LANG ANG NAIS MO
IBINIGAY MONG BUHAY AY GANAP AT HUSTO

SA LANDAS NG PAGBABAGO
KATUWIRAN MO ANG LALAKARAN KO

CHORUS

DIYOS ANG KABUTIHAN MO AY MAGPAKAILANMAN
IKAW ANG SIMULA AT KATAPUSAN

HINDI KA MAGMAMALIW
KATAPATAN MO'Y WALANG HANGGAN

ANG KABUTIHAN MO'Y
MAGPAKAILANMAN

DIYOS ANG KAGANDAHAN
NG KALOOBAN MO

NAGLALARAWAN NG DAKILANG
PAG-IBIG MO

SA LANDAS NG PAGBABAGO
KATUWIRAN MO ANG LALAKARAN KO

BRIDGE
ALLELUIA, ALLELUIA
PARUHIN KA O DIYOS
MAGPAKAILANMAN

Di papayag ang Diyos

DAPAT LANG NA UNAHIN MO SIYA
SA LAHAT NG BAGAY
ANG KANYANG KATUWIRAN
AY IYONG ISAPAMUHAY

MASDAN MO
ANG MGA IBON DI NAGHAHASIK O NAGIIPON
HIGIT PA DIYAN
ANG PAG-IBIG SA'YO NG PANGINOON

CHORUS 
 
DI PAPAYAG ANG DIYOS  
NA DI KA PAGPALAIN 
(KUNG IKAW AY SUSUNOD)

DI PAPAYAG ANG DIYOS
NA DI KA PAGPALAIN 
(KUNG IKAW AY SASAMBA)

Di mag-iisa

DIYOS NA MAKAPANGYARIHAN
HARING KATAAS TAASAN
SA AKING PUSO AY NANANAHAN

PAGPAPALA MO'T PAGSAMA
AY LAGING NARARANASAN
KAILANMA'Y HINDI MAG-IISA

PANGAKO MO SA AKIN HINDI AKO IIWAN
SA BAWAT SANDALI AY LAGING SASAMAHAN

BANAL NA ESPIRITU HATID AY KALAKASAN
UPANG LAHAT NG BAGAY AY MAPAGTAGUMPAYAN

PAGPAPALA MO'T PAGSAMA
AY LAGING NARARANASAN KAILANMA'Y DI NAG-IISA

Dakila Ka (Musikatha)

Verse
WALA NANG HIHIGIT SA
KALUWALHATIAN MO

SINO PA ANG PAPANTAY SA
KAPANGYARIHAN MO

TAGUMPAY KANG HARI
BANAL AT TOTOO
KAYLANMAN

Chorus

O HESUS
DAKILA KA
LUWALHATI HALLELUYAH

Bridge
PAPURI KO'Y IBIBIGAY
BUONG LAKAS
BUONG BUHAY
SAYO HESUS
HALLELUYAH

Dahil sinabi Mo

Verse
WALANG HANGGANAN 
HINDI MAGBABAGO

KAILAN PA MAN
SA HABANG PANAHON

ANG IYONG SALITA PANGINOON
MGA HALAMAN AY MATUTUYO

LANGIT AT LUPA  AY MAGLALAHO
NGUNIT TAPAT LAHAT NG SINABI MO

Chorus

KARAMDAMAN KO AY MAPAPAWI
SULIRANIN KO AY MAGAGAPI

KALAYAA'Y MARARANASAN KO
DAHIL SINABI MO

KASALANAN KO'Y PATATAWARIN
PANALANGIN KO AY IYONG DIRINGGIN

ANG PAGTITIWALA KO SAYO
DAHIL SINABI MO

Basta't Ikaw

bastat ikaw lyrics


Verse
SA BUHAY KO IKAW ANG BUKAS
SA LAHAT NG SULIRANIN KO
IKAW ANG SIYANG LUNAS

SA PUSO KO
IKAW ANG NAIS
PAG-IBIG MO DIYOS
O KAY TAMIS

Chorus

NAPAKASARAP MAGPURI
SA KANLUNGAN MO

LAHAT NG NAIS NG PUSO'Y
NATATAGPUAN SA'YO

NAPAKASARAP MAGPURI
SA KANLUNGAN MO

WALA NG AALALAHANIN PA
NAKAPALIGID MAN ANG PROBLEMA

Bridge
BASTA'T IKAW
BASTA'T IKAW
BASTA'T IKAW
O DIYOS AY KASAMA
 

Bagong Awit

KALUNGKUTAN KO'Y IYONG PINAWI
KAGALAKAN ANG IPINALIT

AT SA PUSO KO NGAYON AY LAGING
MAY BAGONG AWIT NG PAGPUPURI SA IYO

PASASALAMAT ANG ALAY KO SA IYO
WALANG KATULAD ANG ANG KABUTIHAN MO

BINIGYANG KULAY ANG BUHAY KONG ITO
AKO'Y MAGSASAYA
MAGBUBUNYI  PAGKAT

MAY BAGON AWIT NG PAGPUPURI SA IYO

Awiting may galak

ITAAS MGA KAMAY AT ITO AY IKAWAY
KAY HESUS ATING DIYOS, HARING TUNAY

SUMAYAW UMINDAK SA AWITING MAY GALAK
PRUBLEMA'Y KALIMUTAN,
PAGKAT SIYA'Y MAY KASAGUTAN

TAYONG LAHAT AY UMAWIT SA TUGTUGING MAKALANGIT
ANG DIYOS AMA AY PAPURIHAN
PAPURIHAN BANAL NIYANG PANGALAN

Ang galing ng ating Diyos

Ang galing  galing  ng ating Diyos
Sa Kanya tayong lahat ay sumunod
Pagkat inaaliw Niya lahat ng sa Kanya
Kaya't di ako titigil na papurihin Siya

Ang galing  galing  ng ating Diyos
Sa kanya tayong lahat ay sumunod
Pagkat inaaliw Niya lahat ng sa Kanya
Kaya't di ako magsasawang itaas ang pangalan Niya

Alay Ko'y papuri

ALAY KO'Y PAPURI KARANGALAN
MGA KAMAY NAMIN ITATAAS
SA PAGPUPURI SA NGALAN MO

DAKILA KA
KAMANGHA-MANGHANG GAWA
WALANG KATULAD MO
WALANG KATULAD MO

Ako ay narito

Verse 1
 AKO NGAYO'Y NANANABIK
ANG IKA'Y MARANASAN
PUNO NG KAGALAKAN

HINDING-HINDI MANLALAMIG
ANG PAG-IBIG MONG TUNAY
SAYO IAALAY

Chorus

AKO AY NARITO
MAGHIHINTAY AKO
NAGHIHINTAY SAYO

AKO AY NARITO
AKO'Y SABIK SAYO
SABIK SA PILING MO

Verse 2
SAYO AKO'Y DI LALAYO
IKAW ANG KANLUNGAN
AKING MAAASAHAN

WALANG IBANG KATULAD MO
IKAW AY TAPAT
NOON NGAYON AT KAILANMAN

Bridge

AAWITAN KITA
SA GALAK SUMASAMBA
SA SAYAW KASAMA KA
TAYO'Y MAGSASAYA

Aawit sasayaw

VERSE

PURIHIN KA
O YAHWEH
PAGKAT IKA'Y MABUTI

ANG IYONG PAG-IBIG
LAGING NANANATILI

CHORUS

AAWIT SASAYAW
LUWALHATIIN
PAPALAKPAK SISIGAW
DADAKILAIN

NAG-UUMAPAW SA PILING MO
ANG KAGALAKAN SA PUSO KO

NOON NGAYON KAILANMAN
PANGINOON

Two Hands One Heart (Don Moen) Tagalog Version

Tagalog lyrics written by Roman Reyes.

Ano ang aking maaring dalhin
Na nararapat sa Diyos natin
Ibibigay ko buong puso ko
Lahat itataas Sa'yo
At ito ang aking alay
Lahat ay ibibigay

 
Chorus


(Aking) Puso't mga kamay
Buong buhay, iaalay
Puso't mga kamay
Sa Iyo ibibigay

Gamitin Mo Diyos
Itong buhay ko
Lahat Sayo'y isusuko
Puso ko't kamay, Iyong binigay
Kunin, gamitin Mong tunay
At ito ang aking alay
Lahat ay ibibigay

Kahit na konti lang
Sa'yong kagustuhan
Nawa ako'y maging tulad Mo
Kahit na mahirap man
Sa'yong kalooban
Ang nais ko'y maging tulad MO

For All You've Done (Hillsong) Tagalog Version

tagalog lyrics by roman reyes

Verse

Aking Diyos, Purihin
Ang dakilang pangalan Mo
Kailanman, Ikaw lamang
At wala ng ngang iba

Ang nais ko
Ay magpasalamat
Magpuri sa Iyo
Ako'y niligtas Mo

 
Chorus

Tunay Kang Diyos
Aking manunubos
itinuro Mo ang daan
Tungo sa kaligtasan
Hallelujah, Purihin Ka

Jesus, Lover of My Soul (Hillsong) Tagalog Version

Jesus, Lover of My Soul (Hillsong) Tagalog Version
tagalog lyrics by roman reyes

Verse

Sa puso ay nananahan
Mula nang Ika'y
Nasumpungan

Nilinis mga kasalanan
Kaya ngayon Ikaw Hesus,
Ang sandigan


Chorus

Ikaw lamang, ang kailangan
Kahit maghirap man
Hindi ka iiwan

Tanging Diyos,
At walang hanggan
Ika'y sasambahin
Magpakailanpaman

One Desire (Hillsong) Tagalog Version

One Desire (Hillsong) Tagalog Version
Tagalog lyrics written by Roman Reyes Binigay Mong lahat sakin
Buong buhay ko at naisin
Ang lahat iaalay sa Iyo

Bakit di nakita
Ako'y niligtas ng pag-ibig Mo
Ang lahat iaalay sa Iyo

O Diyos, hindi na mangangamba,
kasama ka, saki'y manguna ka
Ang tanging nais ay makita ka

 
Chorus

Ang aking sigaw, ang tanging kong nais
Ang Ika'y makasama,
Ngayon at kailanman
Higit sa awit, ang tanging kong nais
Makapiling ka, makapiling ka, Kristo

Ang tanging, ang tanging hiling
Ika'y makapiling

SASAYAW

PURIHIN KA O YAHWEH (ECHO)

PAGKAT IKA’Y MABUTI (ECHO)

ANG IYONG PAG-IBIG (ECHO)

LAGING NANANATILI
2X
 
CHORUS:

AAWIT, SASAYAW, LULUWALHATIIN

PAPALAKPAK, SISIGAW, DADAKILAIN

NAG-UUMAPAW SA PILING MO

ANG KAGALAKAN SA PUSO KO

NOON, NGAYON, KAILANMAN,

PANGINOON

SAYO

OH DIYOS,
SAYO LAHAT NAGPAGSAMBA, LUWALHATI
MAGING ANG PINAKAMAINAM KONG AWIT
AY AAWITIN, SAYO

OH DIYOS,
ANG AKING ISIPAN AY PAGHARIAN MO
AT SAKING PUSO AY DI NA MAGLAHO
TANGING PAG-IBIG SAYO...

CHORUS

ANO PABA ANG MAIHAHANDOG KO?
LIBAN SA BUHAY KONG NANG GALING SAYO
KUNG ANUMAN SA SANDALING ITO'Y TANGAN
AT MGA BAGAY NA TINURING KONG YAMAN

ITO'Y DI PARIN SAPAT,
SA ALAY NA NARARAPAT
SAYO...........

ITO'Y DI PARIN SAPAT,
KAHIT IALAY ANG LAHAT
SAYO...........