WALA KANG KATULAD

(VERSE 1)
WAKA KANG KATULAD,
WALA KANG KATULAD
WALA KANG KATULAD,
O DIYOS

SA IYONG PAG-IBIG
AT KAPANGYARIHAN
WALA KANG KATULAD,
O DIYOS

HABAG NA DI NAGMAMALIW
KAPAYAPAAN BILANGMANG-AALIW
SA'YONG BIYAYA AT
KALUWALHATIAN
WALA KANG KATULAD,
O DIYOS

WAKA KANG KATULAD,
WALA KANG KATULAD
WALA KANG KATULAD,
O DIYOS

SA IYONG KALINGA AT
KATAPATAN
WALA KANG KATULAD,
O DIYOS

AWA NA LALAGING SARIWA
LUBOS AT GANAP ANG
IYONG PANG-UNAWA
SA IYONG KATUWIRAN AT
KABANALAN
WALA KANG KATULAD,
O DIYOS

VERSE 2
WAKA KANG KATULAD,
WALA KANG KATULAD
WALA KANG KATULAD,
O DIYOS

SA IYONG PANGAKO AT
KABUTIHAN
WALA KANG KATULAD,
O DIYOS

GALAK NA 'DI NAPAPARAM
PUMAPAWI NG LAHAT KONG AGAM-AGAM
SA IYO ANG PAPURI AT
KARANGALAN
WALA KANG KATULAD,
O DIYOS
(2X)

IKAW LAMANG ANG NAIS
NG BUHAY KO...

(REPEAT VERSE 2)

WALA KANG KATULAD,
WAKA KANG KATULAD
O DIYOS...

No comments:

Post a Comment