Halina't sama-sama

Halina’t sama-sama
Purihin natin Siya
Halina’t sama-sama
Awitan natin Siya

Ipalakpak ang iyong kamay
Itaas at ikaway
Lahat ay magsabing Diyos ay buhay!

No comments:

Post a Comment